شماره‌های پیشین نشریه

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی